Winda Serwis | Work From Home Site

Winda Serwis

Lubelskie Przedsi?biorstwo D?wigowe “Winda-Serwis” Sp. z o.o. w zakresie modernizacji d?wigów dysponuje przysz?o?ciowym wyj?ciemsterowa?, opartych na najwy?szej jako?ci sterowniku mikroprocesorowym nowej generacji w bardzo atrakcyjnych cenach. Zmodernizowali?my uk?ad sterowania d?wigu w oparciu o takie rozwi?zanie mi?dzy innymi w budynku Urz?du Aglomeracje w Lublinie. Nasza firma w ostatnichkilku miesi?cach zamontowa?a d?wigi ró?norakich producentów: Monitor, Lift-Service, Schindler, D?wigareks, SwissEscaLift w obiektach: Szpital w ?osicach, Szpital Bi?goraju, Budynki mieszkalne przy ul.Kaskadowej w Che?mie,Centrum Handlowe GALA w Lublinie. Zatrudniamy do?wiadczon? kadr? pracowników, która posiadawieloletnie praktyk? w zakresie us?ug opisanych w naszejspisie produktów/us?ug. Nasi pracownicy posiadaj? uprawnienia do pracy przy eksploatacji urz?dze? elektroenergetycznych m.in. w zakresie obs?ugi, konserwacji, napraw i pomiarów , a dodatkowo uprawnienia do konserwacji: d?wigów o dowolnym systemie sterowania z nap?dem regulowanym, d?wigów ze sterowaniem zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla d?wigów elektrycznych i hydraulicznych, urz?dze? do transportu osób niepe?nosprawnych

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Leave a reply