PEDAGOGIUM – Resocjalizacja | Work From Home Site

PEDAGOGIUM – Resocjalizacja

Pedagogium Wy?sza Szko?a Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie zosta?a stworzona jako uczelnia niepa?stwowa przez Academos sp. z o.o. w 2004 r. i decyzj? MNiSSW uzyska?a tytu? do prowadzenia nauczania pierwszego stopnia na kierunku pedagogika (specjalno?? Resocjalizacja spo?ecznie nieprzystosowanych). W 2007 roku Pedagogium Wy?szej Szko?y Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie otrzyma?a uprawnienia do prowadzenia kszta?cenia na kierunku pedagogika na poziomie studiów magisterskich , a ponadto uprawnienia do prowadzenia nauczania pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna. Pierwszym rektorem Pedagogium Wy?szej Szko?y Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie by? dr Marek Konopczy?ski, pierwszym kanclerzem uczelni Jacek Budner. W 2010 r. Marek Konopczy?ski, po konflikcie personalnym z Jackiem Budnerem (wspó?za?o?ycielem uczelni), podj?? decyzj? o likwidacji szko?y. Na dzie? obecny szko?a wy?sza nie prowadzi rekrutacji na studia.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Leave a reply