Migrena | Work From Home Site

Migrena

Bóle g?owy dotykaj? ka?dego cz?owieka, jednak zwykle przechodz? po zastosowaniu medykamentów przeciwbólowych albo po odczekaniu od kilkudziesi?ciu minut do kilku godzin. Mimo to, zdarzaj? si? te? przewlek?e bóle g?owy, na które nie dzia?aj? tradycyjne preparaty przeciwbólowe. Oprócz tego, maj? one nieco inn? specyfik? bólu, który jest te? zlokalizowany w innym miejscu g?owy ni? dotychczas. Takie przewlek?e i cz?sto powracaj?ce bóle g?owy to migrena. Ataki bólowe w tej sytuacji mog? trwa? nawet do 72 godzin.

Podstawowe migrena objawy wi??? si? z bólem pulsuj?cym umiejscowionym z jednej strony g?owy. Symptomy wzmagaj? si? zawsze, kiedy si? schylamy albo wykonujemy jakiekolwiek inne, gwa?towne ruchy. ponadto, wraz z bólem mo?e wyst?powa? ?wiat?owstr?t jak te? szczególna fonofobia. Mamy, bowiem wra?enie, i? wszystkie czynniki docieraj?ce z zewn?trz maksymalizuj? symptomy. Przy silnym bólu mog? tak?e pojawi? si? nudno?ci czy wymioty. To natomiast powoduje ogólne os?abienie organizmu.

Na szcz??cie istniej? ju? mo?liwo?ci ?agodzenia bólu migrenowego. Od jakiego? czasu w aptekach dost?pne s? medykamenty na migren?. Maj? one dzia?anie nieco odmienne ni? standardowe tabletki na ból. Co ciekawe, badania dowodz?, i? s? one przy tym dosy? mocno uzale?niaj?ce. Dlatego te?, zaleca si? branie ich wy??cznie pod okiem specjalisty. Mo?emy równie? spróbowa? stosowania niewielkich dawek, ale uzupe?nia? leczenie zio?ami, które mog? przynosi? ukojenie. Dodatkowo, przydatne b?d? ok?ady na g?ow?, które pomog? w zrelaksowaniu si? oraz zminimalizowaniu bólu. Inne metody na bóle migrenowe mo?na pozna? na forach medycznych pod fraz? ,migrena leczenie“. Okazuje si?, i? chorzy maj? wielorodne metody zwalczania tego dokuczliwego bólu.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Leave a reply