Masz zamiar si? budowa?? | Work From Home Site

Masz zamiar si? budowa??

My?lisz o budowaniu si?? Twoim marzeniem jest budowanie si?? A by? mo?e jeste? w sytuacji wymuszonej i po prostu zacz??e? budowanie domu? Zapewne ju? to wiesz, albo zrozumiesz w krótkim czasie, ?e nie jest to takie ?atwe jakby si? mog?o zdawa?. Budowanie si? jest marzeniem sporej ilo?ci ludzi, ale czy jest o czym marzy??

Jak napomkni?to we wprowadzeniu budowanie domu nie jest kwesti? ot tak? sobie i ani troch? przyjemn?. Ale zastanówmy si? nad samym pocz?tkiem. Mamy do analizy kilka ?cie?ek post?powania wybudowania naszego wyt?sknionego gniazdka. Po pierwsze mo?emy kupi? gotowy dom. Tutaj nie b?d? si? zag??bia?. Wystarczy skorzysta? z dobrych rad budowla?ca, by taki dom nowy czy u?ywany obejrza? i mo?emy by? nieco m?drzejsi. Nie powinni?my si? przejmowa?, stresu jest minimalnie ma?o. Ale zmartwienia mog? ujawni? si? za nied?ugi okres czasu. Musimy zda? si? na s?owo honoru sprzedaj?cego czy developera. A niestety interesuje ich jedynie zysk. Budowlaniec, który nam podpowiada? móg? zagina?… mo?liwe?

Inna droga to stawianie domu systemem gospodarczym, czyli my jako inwestor pilnujemy ca?ej budowy. Kierownik budowy nadzoruje zaledwie czy pod wzgl?dem prawa budowa przebiega prawid?owo. Zmuszeni jeste?my zaplanowa? terminy, dostawy, p?atno?ci. Ale co najwa?niejsze musimy pilnowa? poszczególnych fachowców, które b?d? przeprowadza? poszczególne etapy budowy domu. Zalet? tego scenariusza, jest to, ?e mamy szans? fachowcom patrze? na r?ce. Koszty budowy domu b?d? równie? ni?sze ni? przy rozwi?zaniu pierwszym. Ale niepewno?ci nie ma?o. Trzeba mie? du?o uporu. Trzeba te? potrafi? kombinowa?, potrafi? planowa? i dogadywa? si? z lud?mi. Zmuszeni jeste?my strzec swoich interesów, umie? si? k?óci?. Ale tak postawiony dom jestem przekonany, ?e b?dzie wykonany poprawniej ni? w scenariuszu pierwszym.

Trzecia ?cie?ka to budowanie si? w?asnor?cznie. Czy to nie mo?liwe? Jasne, ?e mo?na! Podstawow? wad? tego rozwi?zania jest czas. Je?li pracujesz codziennie od 8 do 16 to raczej budowa potrwa kilka lat. Gdy pracy nie po?wi?casz, tyle czasu mo?e to jest mo?liwe? Jednakowo? nie masz zapewne jeszcze wiedzy budowlanej, ale zaiste to nie takie k?opotliwe. Znam kilka osób, co ciekawe najcz??ciej to komputerowcy, którzy zrezygnowali z etatu i postawili dom w?asnor?cznie. Korzystali oni z do?wiadcze? innych buduj?cych. Najcz??ciej korzystali z forów internetowych i blogach o budowie domu. Taki budowa domu blog czy forum internetowej skupia domoros?ych budowla?sów i speców. Wymieniamy wiedz? z wieloma osobami. Nie nale?y si? zdawa? na jednego fachowca. Pogl?dy tam zamieszczone s? pomocne. Ludzie najcz??ciej kosztów budowy domu.

Nie chc? nagabywa? kogokolwiek na w?asnor?czne budowanie si?. Wiem, ?e bywa to po prostu nie mo?liwe. Jako? trzeba znale?? ?rodki finansowe na ten dom. Niemniej powy?sza lektura, ufam, i? na?wietli?a Ci kilka prawd o Twoich fantazjach.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Leave a reply