Masz zamiar si? budowa?? | Work From Home Site

Masz zamiar si? budowa??

Zastanawiasz si? o budowie domu? Twoim pomys?em jest budowa domu? Czy jeste? w sytuacji pod ?cian? i po prostu zacz??e? budowanie domu? By? mo?e ju? to wiesz, albo zorientujesz si? za jaki? czas, ?e nie jest to takie ?atwe jakby si? mog?o zdawa?. Budowanie domu jest fantazj? multum osób, ale czy jest czego pragn???

Jak wspomni?to w przedmowie budowanie domu nie jest rzecz? zwyczajn? i w ?adnym razie przyjemn?. Ale zastanówmy si? nad samym pocz?tkiem. Mamy do przemy?lenia kilka dróg postawienia naszego wy?nionego domu. Po pierwsze mo?emy naby? gotowy dom. Nie wymaga to szerszej dyskusji. Wystarczy skorzysta? z porady budowla?ca, by taki dom nowy czy u?ywany zobaczy? i mo?emy podj?? decyzj?. Nie powinni?my si? przejmowa?, zmartwie? jest nie du?o. Ale problemy mog? pojawi? si? za nied?ugi okres czasu. Powinni?my zda? si? na s?owo honoru sprzedaj?cego czy developera. A niestety w ich interesie jest jedynie zysk. Budowlaniec, który nam podpowiada? móg? si? ulotni?… co z tym fantem zrobi??

Inna ?cie?ka to budowa domu systemem gospodarczym, czyli my jako inwestor pilnujemy ca?ego przedsi?wzi?cia. Kierownik budowy nadzoruje wy??cznie czy pod wzgl?dem prawa wszystko si? zgadza. Trzeba zaplanowa? terminy, dostawy, p?atno?ci. Ale co najwa?niejsze zmuszeni jeste?my pilnowa? poszczególnych ekip, które b?d? wykonywa? poszczególne etapy budowy domu. Mamy t? przewag? w porównaniu do rozwi?zania pierwszego, jest to, ?e mamy okazj? ekipom patrze? na r?ce. Koszty budowy domu b?d? równie? ni?sze ni? przy rozwi?zaniu pierwszym. Ale niepokojów du?o. Konieczne jest mie? du?o dzielno?ci w sobie. Trzeba tak?e potrafi? lawirowa?, potrafi? uk?ada? plan i dogadywa? si? z lud?mi. Zmuszeni jeste?my zabezpiecza? swoich pieni?dzy, umie? si? k?óci?. Ale tak postawiony dom jestem prawie pewien, ?e b?dzie wybudowany lepiej ni? w scenariuszu pierwszym.

Trzecia ?cie?ka to budowanie domu w?asnor?cznie. Jak? Jasne, ?e mo?na! G?ówn? wad? tego scenariusza to czas. Je?li pracujesz w pe?nym wymiarze czasu pracy to raczej budowa mo?e potrwa? kilkana?cie lat. Ale je?li pracy nie po?wi?casz, a? tyle czasu mo?e powiniene? spróbowa?? Ale nie masz zapewne jeszcze wiedzy z zakresu budownictwa, ale zaiste to nie takie k?opotliwe. Znam kilka osób, co ciekawe najcz??ciej to komputerowcy, którzy zrezygnowali z pracy i budowali dom samemu. Korzystali oni ze spostrze?e? innych buduj?cych. Najcz??ciej korzystali z forów internetowych i blogów o budowie domu. Taki budowa domu blog czy forum internetowej gromadzi domoros?ych budowla?sów i speców. Wymieniamy do?wiadczenia z innymi osobami. Nie nale?y si? zdawa? na jednego fachowca. Informacje tam zawarte s? ?wie?e. Ludzie nie rzadko kosztów budowy domu.

Nie chc? zmusza? kogokolwiek na w?asnor?czne budowanie si?. Wiem, ?e czasami to po prostu awykonalne. Trzeba zarobi? na ten dom. Mimo wszystko powy?sza lektura, mam nadziej? na?wietli?a Ci kilka informacji o Twoich marzeniach.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Leave a reply